ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจงานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจงานระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการตอบแบบสอบถาม หากพบปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ติดต่อได้ที่ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1524