อบรมหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งอุปกรณ์ในการบันทึกสื่อด้วยตนเอง

อบรมหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งอุปกรณ์ในการบันทึกสื่อด้วยตนเอง
วิทยากร คุณกิตติพจน์ เอี่ยมวชิรากุล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

เอกสารประกอบการสอน >> https://bit.ly/2TmNL3e

โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOM)