งานสัมมนาหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์”

งานสัมมนาหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์”

วิทยากร : ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 9.45-12.00 น.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร