ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

CITCOMS ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
วันที่ 13-14 กันยายน 2562
ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดและลงทะเบียน