ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฟรี!!

Next New Normal

CITCOMS ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM .. ฟรี!!

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อ