การบริการ

บริการงานระบบเครือข่าย

NU Net
NU Account
NU Wi-Fi
NU Mail
Software license
Web Hosting
ห้องบริการ CITCOMS
แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล NU Net
ขอ User Account/E-mail
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ตรวจสอบ Username และ Password

บริการงานระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
e-Learning
ICT EXAM

บริการของงานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน

ห้องบริการ CITCOMS