ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับจัดอบรมคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ หรือใช้สำหรับการผลิตสื่อการสอนรูปแบบ Smart Classroom

ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้อง (สำหรับฝึกอบรมคอมพิวเตอร์)

  • Computer ขนาดความเร็ว ii3-7100T @3.4GHz / RAM 8 GB ขนาดหน้าจอ 21 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro Office 2016
  • Slide Projector
  • โต๊ะสำหรับวิทยากร พร้อมคอมพิวเตอร์และไมโครโฟน (แบบตั้งโต๊ะ)
  • ชุดเครื่องเสียง
  • White Broad พร้อมปากกา
  • เครื่องปรับอากาศ
  • โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง

อุปกรณ์เพิ่มเติมภายในห้อง (สำหรับ Smart Classroom)

  • อุปกรณ์ควบคุมการผลิตสื่อการสอน

อัตราค่าธรรมเนียม

ราคา 2,000 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)

**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 350 บาท**

 

 

ขั้นตอนการขอใช้งาน
1.   ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ http://intra.nu.ac.th/Reservation/ReservByMonth.aspx
2.   ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1512, 1599  หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 1
 
 หมายเหตุ  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) แต่ถ้าเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ