e-Learning

e-Learning 
     NU Moodle LMS เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ที่ให้อาจารย์ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online ได้หลายรูปแบบ อาทิ การจัดทำสื่อการสอน การ Upload เนื้อหาวิชา หรือเอกสารประกอบการสอน การจัดทำแบบฝึกหัด การส่งการบ้าน เป็นต้น

     อาจารย์และนิสิตสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ User Account ของมหาวิทยาลัย และสามารถเข้าถึงได้ทุก Mobile Devices ในรูปแบบ Website หรือ Apps Moodle

เข้าใช้งานที่ http://elearning.nu.ac.th 

งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน
Tel. 0-5596-1552
e-Mail : elearning@nu.ac.th