ICT EXAM

ICT EXAM
       ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่องการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
กำหนดให้นิสิตทุกคนเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป
ข้อสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 3 ทักษะ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
(1) ด้านความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamental Skills )
(2) ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Computer Application Skills)
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต (ICT and Internet Skills)
ศึกษาข้อมูลการสอบ และลงทะเบียนเข้าสอบ  ได้จาก    http://exam.nu.ac.th/
ติดต่อประสานงาน
งานระบบสารสนเทศ
Tel        05596-1556
e-Mail   ci@nu.ac.th