ICT EXAM

ICT EXAM

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กำหนดให้นิสิตทุกคนเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

     ข้อสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ประกอบด้วย 3 ทักษะ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

(1) ด้านความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamental Skills)
(2) ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Computer Application Skills)
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต (ICT and Internet Skills)

ศึกษาข้อมูลการสอบ และลงทะเบียนเข้าสอบ ได้ที่ http://exam.nu.ac.th/
 
งานบริการเทคโนโลยี
Tel. 0-5596-1556
e-Mail : ictexam@nu.ac.th