ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (NUIShttps://nuis.nu.ac.th (Intranet)
      ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเพื่อให้บริการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการดำเนินงานแบบรวมศูนย์
และบูรณาการข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย
1. รายงานข้อมูลด้านบุคลากร
2. รายงานด้านวิจัย
3. รายงานด้านบริการวิชาการ
4. รายงานด้านนิสิต
5. รายงานด้านการเงิน (สรุปรายการทางการเงินรายหน่วยงาน ณ สิ้นปีงปม.)
6. รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
7. รายงานพื้นฐานด้านประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร Web Portal : https://nuis.nu.ac.th (Intranet)
      เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  ระบบเพื่อใช้บริหารจัดการอาทิ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์  ระบบประวัติและผลงานส่วนบุคคล ระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF เป็นต้น
และระบบเพื่อบริการนิสิต  อาทิ ระบบรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา   ระบบจองหอพัก
นิสิตแบบออนไลน์   ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต เป็นต้น
ฐานข้อมูลกลาง
 งานระบบสารสนเทศได้ทำการการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลหลักด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และทำการบูรณาการข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมกับจัดทำรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการดำเนินงานแบบรวมศูนย์ และให้หน่วยงาน บุคลากร นิสิต และผู้สนใจภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลเดียว เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน และความขัดแย้งกันของข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย
  
ติดต่อสอบถามได้ที่
งานระบบสารสนเทศ
Tel        05596-1546
e-Mail   is@nu.ac.th