ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (NUIShttps://nuis.nu.ac.th (Intranet)
      ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อให้บริการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการดำเนินงานแบบรวมศูนย์ และบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย
1. รายงานข้อมูลด้านบุคลากร
2. รายงานด้านวิจัย
3. รายงานด้านบริการวิชาการ
4. รายงานด้านนิสิต
5. รายงานด้านการเงิน (สรุปรายการทางการเงินรายหน่วยงาน ณ สิ้นปีงปม.)
6. รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
7. รายงานพื้นฐานด้านประกันคุณภาพ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร Web Portal : https://nuis.nu.ac.th (Intranet)
     เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ระบบเพื่อใช้บริหารจัดการ อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ระบบประวัติและผลงานส่วนบุคคล ระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF เป็นต้น และระบบเพื่อบริการนิสิต อาทิ ระบบรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ระบบจองหอพัก นิสิตแบบออนไลน์ ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต เป็นต้น

ฐานข้อมูลกลาง

     งานระบบสารสนเทศได้ทำการการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลหลักด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และทำการบูรณาการข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมกับจัดทำรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการดำเนินงานแบบรวมศูนย์ และให้หน่วยงาน บุคลากร นิสิต และผู้สนใจภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลเดียว เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน และความขัดแย้งกันของข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย

งานระบบสารสนเทศ
Tel. 0-5596-1546
e-Mail : is@nu.ac.th