ห้อง Main Conference

ห้อง Main Conference

ห้อง Main Conference เหมาะสำหรับจัดการประชุม สัมมนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หรือการนำเสนอผลงาน

ขนาดความจุ

  • โต๊ะขาว + เก้าอี้ 108 ที่นั่ง

  • เก้าอี้ล้วน 150 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้อง

  • ชุดโซฟารับรอง

  • Slide Projector

  • โต๊ะสำหรับวิทยากร พร้อมคอมพิวเตอร์และไมโครโฟน (แบบตั้งโต๊ะ)

  • Podiums สำหรับพิธีกร พร้อมไมโครโฟน (แบบตั้งโต๊ะ)

  • ชุดเครื่องเสียง

  • เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

  • เครื่องปรับอากาศ

  • เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหน้าห้อง

อัตราค่าธรรมเนียม

ราคา 1,600 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)

**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 350 บาท**

ขั้นตอนการขอใช้งาน
1.   ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ http://intra.nu.ac.th/Reservation/ReservByMonth.aspx
2.   ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1512, 1599  หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 1
 
 หมายเหตุ  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) แต่ถ้าเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ