ห้อง Mini Conference

ห้อง Mini Conference

ห้อง Mini Conference เหมาะสำหรับจัดการประชุมกลุ่มย่อย การประชุม Conference ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มเล็ก หรือการนำเสนอผลงาน

ขนาดความจุ 20 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้อง

  • Slide Projector
  • Computer
  • Microphone (แบบตั้งโต๊ะ)
  • ชุดเครื่องเสียง
  • เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
  • อุปกรณ์สำหรับประชุม Conference (ขอเพิ่มเติม)
  • เครื่องปรับอากาศ
  • โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง

อัตราค่าธรรมเนียม

ราคา 600 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.

**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 350 บาท**

ขั้นตอนการขอใช้งาน
1.   ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ http://intra.nu.ac.th/Reservation/ReservByMonth.aspx
2.   ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1512, 1599  หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 1
 
 หมายเหตุ  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) แต่ถ้าเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ