NU Account

สำหรับนิสิต

     นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับ Account ที่เป็นรหัสนิสิต และ Password สำหรับเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
NU-NET หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 1-2 วัน ไม่นับวันหยุดราชการ (ซึ่ง Account จะออกโดย
กองบริการการศึกษา) ซึ่งนิสิตสามารถใช้ Account นี้ login เข้าระบบสำคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ

     – ระบบลงทะเบียนออนไลน์ e-Registrar (http://reg.nu.ac.th/)
     – ระบบห้องสมุด (http://lib.nu.ac.th/)
     – ระบบ e-Learning (http://elearning.nu.ac.th/)

หมายเหตุ : หากพบปัญหาในการใช้งาน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 055 968310,055 968311, 055 968314, 055 968315

สำหรับบุคลากร

     บุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับ Account ที่เป็นชื่อ-สกุล และ Password สำหรับเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(NU-NET) หลังจากที่ได้ขอ Account สำหรับบุคลากร ซึ่งออกโดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในทุกระบบที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบุคลากร อาทิ

     – ระบบ NU Mail (https://numail.nu.ac.th/)
     – ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (http://edoc.nu.ac.th/)
     – ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (https://nuis.nu.ac.th/)

     โดยมีขั้นตอนการขอ Account สำหรับบุคลากรใหม่ และ Account สำหรับกรณีพิเศษ ดังนี้

     – การขอ User Account สำหรับบุคลากร
     – การเปลี่ยน Password
     – การตรวจเช็ค User Account และ Password
     – การเข้าในงานระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย

แจ้งปัญหาการใช้งาน Account สำหรับเข้าใช้ Internet ได้ที่
งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(CITCOMS)
Tel. 0-5596-1524
e-Mail : noc@nu.ac.th