ขอ User Account/E-mail

ขอ User Account/E-mail สำหรับการใช้งานระบบเครือข่าย NU Net สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวรใหม่