NU Net

การให้บริการระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบันได้ทำการพัฒนาทั้งด้านความเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งความเร็ว Internet ของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันมีความเร็วอยู่ที่ 7 Gbps

กฏระเบียบข้อบังคับ

งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
Tel 05596-1524
Email noc@nu.ac.th