ห้องบริการ CITCOMS

บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องฝึกประสบการณ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
 
 ขั้นตอนการขอใช้งาน
1.   ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ http://intra.nu.ac.th/Reservation/ReservByMonth.aspx
2.   ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1512, 1599  หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 1
 
 หมายเหตุ  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) แต่ถ้าเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับจัดอบรมคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ หรือใช้สำหรับการผลิตสื่อการสอนรูปแบบ Smart Classroom

 

ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้อง (สำหรับฝึกอบรมคอมพิวเตอร์)

 • Computer ขนาดความเร็ว CPU i5-4440 @3.1GHz / RAM 4 GB ขนาดหน้าจอ 19.5 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Office 2013
 • Slide Projector
 • โต๊ะสำหรับวิทยากร พร้อมคอมพิวเตอร์และไมโครโฟน (แบบตั้งโต๊ะ)
 • ชุดเครื่องเสียง
 • White Broad พร้อมปากกา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง

อุปกรณ์เพิ่มเติมภายในห้อง (สำหรับ Smart Classroom)

 • อุปกรณ์ควบคุมการผลิตสื่อการสอน

อัตราค่าธรรมเนียม

ราคา 2,000 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)

**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 350 บาท**

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับจัดอบรมคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ

ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้อง

 • Computer ขนาดความเร็ว CPU i5-4440 @3.1GHz / RAM 4 GB ขนาดหน้าจอ 19.5 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Office 2013
 • Slide Projector
 • โต๊ะสำหรับวิทยากร พร้อมคอมพิวเตอร์และไมโครโฟน (แบบตั้งโต๊ะ)
 • ชุดเครื่องเสียง
 • White Broad พร้อมปากกา
 • เครื่องปรับอากาศ
 • โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง

อัตราค่าธรรมเนียม

ราคา 2,000 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)

**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 350 บาท **

ห้องบันทึกเสียง

สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน พร้อมให้บริการตัดต่อเสียง และบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี

ห้องบันทึกเสียง ใช้สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ภายในห้อง พร้อมให้บริการตัดต่อเสียง และบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี

อุปกรณ์ภายในห้อง

 • Microphone
 • Mixer
 • เครื่องควบคุมเสียง
 • คอมพิวเตอร์

อัตราค่าธรรมเนียม

ชั่วโมงละ 300 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)

**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 350 บาท**

 

ห้องรับประทานอาหาร

ให้บริการพื้นที่รับประทานอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน

ห้องรับประทานอาหาร

             ให้บริการพื้นที่รับประทานอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยไม่คิดอัตราค่าธรรมเนียม ในกรณีที่มาใช้บริการห้องประชุมสัมมนาของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พื้นที่สำหรับจัดอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน จำนวน 4 ล็อค

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทาน จำนวน 150-180 ที่นั่ง

ห้อง Computer Self-access

ศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

            ศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีของนิสิต พร้อมให้บริการพื้นที่ในการปฏิบัติงานกลุ่มเพื่อประกอบการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน

ห้อง Computer Self-Access

 • คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                                        จำนวน 36 เครื่อง
 • คอมพิวเตอร์ MAC                                             จำนวน 3 เครื่อง
 • โต๊ะประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 8-10 ที่นั่ง                    จำนวน 2 โต๊ะ
 • โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาด 8-10 ที่นั่ง                         จำนวน 2 โต๊ะ

ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 8-10 ที่นั่ง               จำนวน 24 ห้อง

*ผู้ใช้บริการ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อกล้าม แขนกุด กางเกงขาสั้น

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้อง Self-Access ชั้น 1 อาคาร CITCOMS

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-21.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์