พื้นที่ให้บริการ

บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องฝึกประสบการณ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
 ขั้นตอนการขอใช้งาน
1.   ตรวจสอบตารางการใช้ห้องได้ที่ http://intra.nu.ac.th/Reservation/ReservByMonth.aspx
2.   ติดต่อสอบถามข้อมูล / จองห้องได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1512, 1599  หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น 1
 
 หมายเหตุ  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นนอกเวลาราชการ / วันหยุด) แต่ถ้าเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต้องชำระค่าห้องปกติ

ห้องบันทึกเสียง

สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน พร้อมให้บริการตัดต่อเสียง และบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี

 

ห้องบันทึกเสียง ใช้สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ภายในห้อง พร้อมให้บริการตัดต่อเสียง และบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี

อุปกรณ์ภายในห้อง

  • Microphone
  • Mixer
  • เครื่องควบคุมเสียง
  • คอมพิวเตอร์

อัตราค่าธรรมเนียม

ชั่วโมงละ 300 บาท / วัน (เวลา 08.30-16.30 น.)

**กรณีหลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 350 บาท**

 

ห้องรับประทานอาหาร

ให้บริการพื้นที่รับประทานอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน

ห้องรับประทานอาหาร

             ให้บริการพื้นที่รับประทานอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยไม่คิดอัตราค่าธรรมเนียม ในกรณีที่มาใช้บริการห้องประชุมสัมมนาของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พื้นที่สำหรับจัดอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน จำนวน 4 ล็อค

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทาน จำนวน 150-180 ที่นั่ง