ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ :  จะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้

  1. แบบฟอร์มการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  2. รายละเอียดและคุณสมบัติพร้อมประทับตราและลงนามในเอกสารทุกแผ่น
  3. ตารางเปรียบเทียบ Spec กลาง และ Spec ของหน่วยงาน
  4. สำเนาแหล่งงบประมาณในการจัดซื้อ