ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ :  หน่วยงานจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. แบบฟอร์มการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบัน (A1.01 หรือ A1.02)
  2. รายละเอียดและคุณสมบัติฯ ของครุภัณฑ์ที่ขอจัดซื้อ/เช่า พร้อมประทับตราและลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น
  3. ตารางเปรียบเทียบ Spec กลาง และ Spec ของหน่วยงาน
  4. สำเนาแหล่งงบประมาณในการจัดซื้อ/เช่า
  5. กรณีนอกเหนือ Spec กลาง หน่วยงานต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มเติม
  6. กรณีเป็นขอจัดซื้อ/เช่า เพื่อทดแทน หน่วยงานต้องแนบประวัติครุภัณฑ์เดิมเพื่อประกอบการพิจารณา
  7. ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการจัดทำเอกสาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการเทคโนโลยี CITCOMS โทร.1539