ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ : หน่วยงานจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. แบบฟอร์มการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (A1.01(ซื้อ) หรือ A1.02 (เช่า))
  2. รายละเอียดและคุณสมบัติฯ พร้อมประทับตราและลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น
  3. ตารางเปรียบเทียบ Spec กลาง และ Spec ของหน่วยงาน
  4. สำเนาแหล่งงบประมาณ หรือสำเนาอนุมัติโอนหมวดเงิน ในการจัดซื้อ/เช่า
  5. สำเนาอนุมัติขอซื้อ/จ้าง ของรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ขอพิจารณาฯ
  6. กรณีนอกเหนือ Spec กลาง หน่วยงานต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ฯ (3 ยี่ห้อ)
  7. กรณีนอกเหนือ Spec กลาง หน่วยงานต้องจัดส่งเอกสารการขอพิจารณาฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือน หากเลยเวลาที่กำหนด จะนำเข้าที่ประชุมในรอบถัดไป และหากมีข้อสงสัยในการจัดทำเอกสาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการเทคโนโลยี CITCOMS โทร.1539