ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ : หน่วยงานจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. หน่วยงานต้องจัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขอพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  2. แบบฟอร์มการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (A1.01(ซื้อ) หรือ A1.02(เช่า) หรือกรณีจัดหาเครื่อง Mac/MacBook/iMac ให้ใช้แบบฟอร์ม A1.03)
  3. รายละเอียดและคุณลักษณะฯ พร้อมประทับตราและลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น
  4. ตารางเปรียบเทียบ Spec กลาง และ Spec ของหน่วยงาน
  5. สำเนาแหล่งงบประมาณ หรือสำเนาอนุมัติโอนหมวดเงิน ในการจัดซื้อ/เช่า
  6. สำเนาอนุมัติขอซื้อ/จ้าง ของรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ขอพิจารณาฯ
  7. กรณีนอกเหนือ Spec กลาง หน่วยงานต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ฯ (3 ยี่ห้อ)
  8. กรณีหน่วยงานจัดหาเครื่อง Mac/MacBook/iMac ไม่ต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบฯ แต่ต้องแนบใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย และแนบรายละเอียดและคุณลักษณะ ที่ต้องการพร้อมราคา โดยพิมพ์จาก www.apple.com เพื่อประกอบการขอพิจารณา
  9. กรณีนอกเหนือ Spec กลาง และเครื่อง Mac/MacBook/iMac หน่วยงานต้องจัดส่งเอกสารการขอพิจารณาฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือน หากเลยเวลาที่กำหนด จะนำเข้าที่ประชุมในรอบถัดไป และหากมีข้อสงสัยในการจัดทำเอกสาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการเทคโนโลยี CITCOMS โทร.1539