การสัมมนา “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต”

วันที่ 14 กันยายน 2561 CITCOMS จัดการสัมมนา “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดการสัมมนา

จากนั้นในภาคเช้า เป็นการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต
เพื่อถ่ายทอด แนะนำวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning)
โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย แบ่งเป็น 2 หัวข้อคือ
หัวข้อ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี AR
โดย รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

และหัวข้อ การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
โดย คุณธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานระบบสารสนเทศ CITCOMS ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Camtasia Studio
ณ.ห้อง e-Testing 619 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร