สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บุคลากร CITCOMS ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับสถานศึกษากับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยคุณนายสนทโนรส หล้าธรรม และคุณรักพงศ์ รอดอยู่ วิทยากรจาก สทศ. เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ให้กับคณะครู อาจารย์และผู้ที่สนใจสำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาต่อไป
ณ ศูนย์สอบ e-Testing ชั้น 6 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร