อบรมหลักสูตรการบันทึกสื่อการสอนด้วย Microsoft Teams / Google Meet / Microsoft PowerPoint / Loom

อบรมหลักสูตรการบันทึกสื่อการสอนด้วย
Microsoft Teams / Google Meet / Microsoft PowerPoint / Loom
วิทยากร คุณดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)