การเช็คชื่อนิสิตเข้าชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/TQF

     >> Download คู่มือ