หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

หลักสูตรอบรมสำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
  หลักสูตรพัฒนาการสอนรูปแบบ Flip Classroom โดยใช้ Google Classroom (สำหรับอาจารย์) รุ่น 2
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
  หลักสูตรการสอนทางไกลโดย Microsoft Skype for Business รุ่น 1
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
  หลักสูตรพัฒนาการสอนรูปแบบ Flip Classroom ด้วยระบบ Moodle (สำหรับอาจารย์) รุ่น 3
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  หลักสูตรการสร้างเอกสารรูปเล่มด้วย Microsoft Word รุ่น 2 เต็ม!!
  หลักสูตร Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล รุ่น 2 เต็ม!!
#CITCOMS #ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของประชาคม