บุคลากร CITCOMS เข้าอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุน

บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน บรรยายโดย คุณวิสุทธิณี อัครวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ จากกองการบริหารงานบุคคล ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร