CITCOMS จัดอบรม“Microsoft Teams Deep Dive”

CITCOMS จัดอบรม“Microsoft Teams Deep Dive”เจาะลึกการทำงาน และจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ด้วย Microsoft Teams โดย คุณธนชาติ วิวัฒนาภูติ ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่นภาคการศึกษา บริษัท ลานนาคอม จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ก้าวทันโลกในยุคดิจิทัล ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร