หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี!! สำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อ VDO Clip ด้วยตนเอง โดย Camtasia Studio รุ่น 2 เต็ม!!
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรการทำงานแบบ Cloud เบื้องต้นด้วยระบบ Microsoft Office 365 รุ่น 3
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรการทำงานแบบ Cloud เบื้องต้นด้วยระบบ Google G Suite รุ่น 2