การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) @NU-WiFi / WiFi NU

1.ใช้งานบน WiFi ชื่อ SSID @NU-WiFi (Login ครั้งเดียวใช้งานได้ตลอด /ไม่ Support Windows 7 ,Windows xp)

 

2.การใช้งาน SSID ชื่อ WiFi NU (Login ทุกครั้งก่อนใช้ Internet)

Login :  http://login.nu.ac.th
หรือคลิก คู่มือการใช้งาน